1. Política de privacitat i protecció de dades

Finalitat
En Algadins tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de gestionar l'enviament de la informació que ens sol·licitin i prestar-li els serveis que ens són encomanats.
En Algadins no elaborarem perfils comercials d'acord amb la informació sol·licitada sense el seu consentiment, per la qual cosa li informem que no es prenen decisions automatitzades.

Conservació de les dades
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantinga la relació entre Algadins i interessats.

Legitimació
La base legal per al tractament de les seues dades és la gestió i reposada de la informació sol·licitada per l'interessat, així com la prestació dels serveis sol·licitats per l'interessat.
La informació facilitada per Algadins i la prestació dels seus serveis a les persones interessades està basada en el consentiment sol·licitat prèviament i acceptat pels interessats i usuaris.

Destinataris
Les dades dels usuaris es comunicaran únicament, prèvia informació i acceptació per a la prestació del servei, així com en cas de ser necessari a col·laboradors d'Algadins, a l'encarregat del tractament d'aquelles entitats amb les quals siga necessària la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat o atendre la sol·licitud d'informació.

Procedència
Les dades personals que tractem en Algadins procedeixen de les seues sol·licituds i / o dels formularis facilitats pels interessats.

Les categories de dades que es tracten són:
- Dades d'identificació.
- Adreces postals o electròniques.
- Informació addicional facilitada per l'interessat.
- Número de telèfon facilitat per a avisos.
- No es tracten dades especialment protegides.

2. Tractament de dades i Drets
De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal i segons el que regula el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, l'informem que les dades facilitades pels interessats seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat de l'Associació Algadins Grup de Danses (Algadins), amb domicili a Carrer Lope de Vega 46, 46680 Algemesí (València), Espanya, amb CIF G98748940, amb la finalitat de poder atendre, gestionar i donar seguiment a les seues consultes i peticions.
En compliment amb la normativa vigent, informem que les dades seran conservades durant el termini legalment establert.
Per això Algadins tractarà les seues dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això, que ens comprometem al tractament confidencial i a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes se suprimesquen o rectifiquen sense dilació quan siguen inexactes.
D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seua petició a l'adreça postal indicada més amunt o bé a través de correu electrònic info@algadins.com.
Li recordem que per a qualsevol reclamació es pot adreçar a l'Autoritat de Control competent.
Algadins no cedirà o comunicarà a tercers les dades rebudes sense consentiment exprés de l'interessat, excepte en el cas que la comunicació siga necessària per a prestar-li el servei que el destinatari ens haja sol·licitat, i en aquells casos legalment previstos.

Legislació i jurisdicció aplicable
Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris i interessats, derivades de la prestació de serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola. Els usuaris d'aquesta pàgina web són conscients de tot el que s'ha exposat i ho accepten voluntàriament.